Kierując się ideą inkluzji prowadzimy edukację włączającą dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Z dziećmi wymagającymi indywidualnego wsparcia rozwoju pracują asystenci indywidualni.
Rodzice dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym zwolnieni są z opłat za czesne.
Prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – również dla dzieci spoza placówki.

OFERTA TERAPETYCZNA PRZEDSZKOLA:

  • logopeda,
  • neurologopedia,
  • psycholog,
  • pedagog/oligofrenopedagog,
  • fizjoterapia/ rehabilitacja,
  • terapia ręki,
  • arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, sensoterapia,
  • TUS ( Trening Umiejętności Społecznych),
  • ACC (alternatywne i wpomagające umiejętności komunikowania się),